اخبار
اجرای دستورالعمل ها برای تبدیل کرج به شهر دوستدار کودک
جلسه هم اندیشی حریم شهر برگزار شد
الکترونیکی شدن پاسخ استعلام و دفاتر اسناد شهرسازی
خیابان شهید بهشتی ساماندهی می شود
 بلوار باغستان به آتشگاه متصل خواهد شد
کرج میزبان همایش استانی حریم شهر، فرصت ها و چالش ها