جمعه 22 آذر 1398   14:00:43

معرفی

کمیسیون تخصصی  معابر و تقاطعات

مقدمه

مدیریت عرضه حمل ونقل شامل مجموعه راهکارهایی است که در آنها سعی می شود تا عرضه تسهیلات حمل ونقلی  متناسب با مطالعات موجود و اسناد فرداست و اولویت ها و ارزش گذاری پروژه ها به منظور روانسازی و افزایش کارایی ترافیک انجام شود . لذا به منظور بررسی نظام مند، هماهنگ و همه جانبه شبکه معابر و تقاطعات  به عنوان مهم ترین تسهیلات حمل و نقلی و جلوگیری از نگرش جزیره ای و مقطعی پیشنهاد می گردد کمیسیونی با مشخصات، اهداف ، شرح وظایف و اعضای ذیل تشکیل تا با برگزاری جلسات مداوم و منظم نسبت به بررسی موارد مذکور اقدام گردد.

ساختار پیشنهادی کمیسیون تخصصی معابر و تقاطعات

الف- کلیات

 1. دامنه کاربرد : فنی و عمرانی، معماری و شهرسازی، املاک و مستغلات، برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، دستگاه های تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری و سایر نهاد های ذیربط.
 2. حوزه شمول: طرح ها و پروژه های مرتبط با موضوع کمیسیون شامل تقاطعات همسطح و غیرهمسطح و معابر جدید با درجه عملکردی بزرگراهی و شریانی، پیاده راه ها، معابر دوچرخه و سایر پروژه های مرتبط.

ب- تعریف کمیسیون

بحث، بررسی و تصمیم گیری پروژه های خرد و کلان شبکه معابر و تقاطعات با در نظر گرفتن ابعاد مختلف طرح ها و براساس اسناد فرادست به منظور توسعه و اصلاح آنها در معابر با درجه عملکردی بزرگراهی و شریانی.

ج- اهداف:

 1. ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین حوزه های مختلف مدیریتی
 2. تلاش جهت استفاده بهینه از منابع
 3. تطبیق پروژه ها با مطالعات فرادست
 4.  حرکت در راستای برنامه های توسعه شهری
 5. بررسی الزامات اجرایی
 6. رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های بالادستی در پروژه ها
 7. ساماندهی پروژه های شهری
 8. توسعه سیستم های مبتنی بر انسان محوری

د- وظایف کمیسیون تخصصی تقاطعات و معابر:

 1. ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات و اقدامات بین میان نهاد های مختلف مدیریتی
 2. بررسی و تایید طرح های موضعی و موضوعی خروجی از کمیته تخصصی کارشناسی شامل:
 1. در بخش تقاطعات:
 • نیازسنجی و بررسی نتایج مطالعات بر اجرای تقاطعات غیر همسطح (روگذر، زیر گذر، رمپ و لوپ و...)
 • نیازسنجی و بررسی نتایج مطالعات و بررسی نحوه کنترل تقاطعات همسطح (چراغدار و بدون چراغ، استفاده از سیستمهای هوشمند به منظور افزایش کارآیی و ایمنی و...)
 1. در بخش معابر:
 • نیاز سنجی و بررسی نتایج مطالعات اجرای معابر جدید  ( معابر شریانی و بزرگراهی)
 • بررسی نتایج مطالعات مربوط به اصلاح معابر موجود ( معابر شریانی و بزرگراهی)
 • بررسی مطالعات و پیشنهادات مربوط به روسازی، بهسازی و مباحث ایمنی ترافیکی (علائم، آرامسازی و ...)

 1. بررسی و تنظیم ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مربوطه طبق شرایط بومی منطقه
 2. سیاست گذاری و بررسی اولویت ها براساس شرایط جاری
 3. نظارت عالیه بر اجرای پروژه های طراحی شهری شامل:

1 -در بخش تقاطعات:

 • اجرای تقاطعات غیر همسطح (روگذر، زیر گذر، رمپ و لوپ و...)
 • تقاطعات همسطح (شامل چراغدار و بدون چراغ، استفاده از سیستمهای هوشمند به منظور افزایش کارآیی و ایمنی و...)
 1. در بخش معابر:
 • نظارت عالیه بر اجرای معابر جدید  ( معابر شریانی و بزرگراهی)
 • اصلاح معابر موجود ( معابر شریانی و بزرگراهی)

 1. پایش و نظارت اجرای ضوابط، مقررات، آیین نامه و دستورالعمل ها و طرح های فرادست
 2. پیشنهاد طرح ها و پروژه های مرتبط

 • طرحهای فرادست مورد نظر در کمیسیون
 • طرح جامع حمل ونقل و ترافیک
 • طرح تفصیلی
 • طرح جامع منظر شهری
 • دستورالعمل ها و استانداردهای موجود و مرتبط
 • طرح ساختار راهبردی کرج

 • اعضای کمیسیون تخصصی معابر و تقاطعات

* رئیس کمیسیون :     معاون حمل ونقل و ترافیک
* دبیر کمیسیون :       اداره کل مطالعات و بررسی های ترافیک شهری
- رئیس کمیسیون عمران و ترافیک شورای شهر
-معاون فنی و عمرانی
- معاون شهرسازی و معماری

- مدیر کل امور ایمنی و بررسی ترافیک
-رئیس پلیس راهور شهرستان کرج
-مدیرکل دفتر فنی استانداری البرز
- مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری کرج
- مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز
-رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
-رئیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری

- رئیس پلیس راه استان به تناسب موضوع جلسه

-نماینده دانشگاه خوارزمی

- نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
*  مشاورین طرح  به تناسب موضوع جلسه

 • کمیته تخصصی کارشناسی تقاطعات و معابر

به منظور انجام بررسی های کارشناسی طرح های ورودی به کمیسیون و کنترل تطابق پروژه ها و طرحهای بالادست و ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان حوزه های مطالعاتی و اجرایی و در نهایت تسهیل در تصمیم گیری نهایی بر اساس نیازها و شرایط موجود، پیشنهاد می گردد یک کمیته کارشناسی با شرایط ذیل تشکیل و با تعیین اعضای ثابت و برگزاری جلسات منظم هفتگی نسبت به بررسی همه جانبه طرح ها در مقیاس معابر شریانی و بزرگراهی اقدام گردد.

 1. اعضای کمیته کارشناسی :

- مدیر کل مطالعات و بررسی های ترافیک شهری

- مدیر کل ایمنی و مهندسی ترافیک
- نماینده اداره راه و شهرسازی استان

- مدیر کل تقاطعات غیرهمسطح  معاونت فنی و عمرانی

- مدیر کل بهسازی معابر معاونت فنی و عمرانی

- مدیر کل دفتر طرح های توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری

- مدیر کل شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری

- مدیر کل یا نماینده مطلع اداره کل املاک و مستغلات شهرداری کرج

نماینده سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری

- نماینده شورای ترافیک استان
- نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ( گروه تخصصی ترافیک)
- یک عضو هیات علمی دانشگاه  رشته راه و ترابری یا حمل و نقل

- نماینده محیط زیست استان

- نماینده پلیس راهور شهرستان کرج

- نماینده پلیس راه استان به تناسب موضوع جلسه

* مشاورین به تناسب موضوع جلسه

 1. حیطه وظایف کمیته کارشناسی
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص پروژه ها و طرحهای خرد و کلان حمل ونقلی (در معابر شریانی و بزرگراهی)
 • اولویت بندی اجرای طرحهای اصلاح و توسعه معابر و تقاطعات(در معابر شریانی و بزرگراهی)
 • هم افزایی و هماهنگی حوزه های مختلف مدیریتی و اجرایی جهت اجرای طرحهای کلان حمل ونقلی
 • بررسی الزامات اجرایی طرحهای حمل ونقلی
 • بررسی نتایج مطالعات مدیریت ارزش طرحهای مختلف حمل و نقلی
 • توجه به رویکردهای فرهنگی ، اجتماعی و حمل ونقلی پروژه های مختلف
 • جمع آوری و تدوین آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط با حمل ونقل
 • بررسی تاثیرات زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه های شبکه معابر و راهکارهای توسعه حمل ونقل غیر موتوری
 • انجام ارزیابی و وزن دهی (امتیاز بندی)  طرحهای پیشنهادی در کمیته کارشناسی براساس نظر مشاورین ذیصلاح با روشهای سیستمی ( topsis-AHP-ANP-تحلیل همایی و ...)
تعداد بازديد اين صفحه: 3710
تعداد بازديد کنندگان سايت: 24123983 تعداد بازديد زيرپورتال: 265145 اين زيرپورتال امروز: 159 سایت در امروز: 15524 اين صفحه امروز: 4
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد