دوشنبه 11 فروردين 1399   13:36:09


رضا بهاران
رئیس اداره پیشگیری ورفع تخلفات شهری
 


سمیرا شاملو    
 رئیس اداره طرح تفضیلی شهرداری منطقه 3 کر
ج 


شماره تماس :33293750
*شماره تماس بازرسی منطقه : 33293697

یاسر نیکوکار
مسئول اداره حراست منطقه 3 شهرداری کرج
شماره حراست : 33293767